komplexné vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo zabezpečujeme malým a stredne veľkým spoločnostiam, ktoré sú evidované v ORSR, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným, verejným obchodným spoločnostiam ako aj organizačným zložkám zahraničných osôb.

V rámci sústavy podvojného účtovníctva poskytujeme tieto služby:

Vytvorenie účtovného rozvrhu

Vedenie:
- denníka účtovných zápisov
- hlavnej knihy
- knihy pokladnice
- knihy prijatých, odoslaných faktúr
- knihy ostatných záväzkov a pohľadávok

Evidencia
- krátkodobého majetku
- dlhodobého hmotného majetku
- dlhodobého nehmotného majetku
- čerpania PHM

Vystavovanie prevodných príkazov
Konzultácie a poradenstvo v oblasti daní
Zabezpečenie zverejnenia údajov v zbierke listín a v Obchodnom vestníku (auditovaná spoločnosť)
V prípade auditovanej spoločnosti príprava podkladov a komunikácia s audítorom
Spracovanie mesačných výsledkov hospodárenia
Spracovanie podkladu pre mesačné, resp. štvrťročné priznanie k DPH
Spracovanie mesačných, resp. štvrťročných štatistických výkazov SŠÚ
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi, t. j. zaúčtovania koncoročných účtovných operácií a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov účtovnej jednotky tak, aby tieto materiály bolo možné archivovať.