komplexné vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo je prehľad o stave a pohybe majetku, príjmov a výdavkov a výsledku hospodárenia. Túto formu účtovníctva využívajú najmä živnostníci a malé organizácie, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. V rámci tejto sústavy poskytujeme tieto služby:

Vedenie
- peňažného denníka
- valutových pokladní
- knihy odoslaných a prijatých faktúr
- knihy ostatných pohľadávok a záväzkov

Evidencia
- krátkodobého majetku
- dlhodobého hmotného majetku
- dlhodobého nehmotného majetku
- záväzkov a pohľadávok

Spracovanie bankových dokladov
Spracovanie pokladničných dokladov
Sledovanie oznamovacej povinnosti
Vystavovanie prevodných príkazov
Konzultácia a poradenstvo v oblasti daní
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi, t. j. zaúčtovania koncoročných účtovných operácií a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov
Spracovanie podkladu pre mesačné, resp. štvrťročné priznanie k DPH